Pumped 1567 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

73 nước, 13 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết