Silk 1526 -17

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

32 nước, 6 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết