nndtuan 1586 -16
Pumped 1584 +16

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

45 nước, 7 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ