Pumped 1491 +18

Kiểu: Cờ úp, 18/10/2021

49 nước, 5 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua