Pumped 1594 -22
Cochien 1465 +22

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

31 nước, 2 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ