YeuChieu 1343 +17
kn803325 1372 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

38 nước, 2 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết