Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

50 nước, 3 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua