kn803325 1355 -16
YeuChieu 1360 +16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

25 nước, 1 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua