vinh1979 1600 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

30 nước, 1 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua