chantv 1351 +19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

90 nước, 11 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua