YeuChieu 1376 +14
kn803325 1339 -14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

50 nước, 4 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết