Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

68 nước, 10 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ