Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

55 nước, 5 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết