TQz2 1493 +6
Huynhcon 1235 -6

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

120 nước, 13 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua