vinh1979 1583 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

65 nước, 4 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua