phuquocman 1576 +13
dehht 1510 -13

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

84 nước, 15 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ