daoduyvu 1524 +12
dohuutrang 1429 -12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

48 nước, 7 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ