Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

65 nước, 6 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ