Huynhcon 1229 -6
TQz2 1499 +6

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

61 nước, 5 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết