vinh1979 1583 -15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

46 nước, 4 phút : 01 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua