vinh1979 1542 +21

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

82 nước, 7 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết