vinh1979 1563 -13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

58 nước, 5 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết