vinh1979 1550 -12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

111 nước, 11 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua