vinh1979 1538 +21

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

36 nước, 2 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua