vinh1979 1559 -13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

65 nước, 6 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua