vinh1979 1546 -12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

34 nước, 2 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết