vinh1979 1575 -14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

83 nước, 12 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua