Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

42 nước, 7 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ