Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

11 nước, 0 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết