TrinhThu 1420 +26

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

62 nước, 6 phút : 01 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua