Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

4 nước, 0 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua