Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

5 nước, 0 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua