Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

34 nước, 2 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua