TrinhThu 1423 +25

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

88 nước, 11 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết