Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

17 nước, 0 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua