Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

20 nước, 1 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua