TrinhThu 1425 +25

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

36 nước, 1 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua