Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

32 nước, 2 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua