TrinhThu 1442 +24

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

46 nước, 3 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua