TrinhThu 1466 -10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

44 nước, 4 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua