TrinhThu 1456 +23

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

130 nước, 11 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết