TrinhThu 1479 +21

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 7 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết