YeuChieu 1351 +13
wakaeuro 1293 -13

Kiểu: Cờ úp, 2/12/2021

54 nước, 10 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết