wakaeuro 1280 -12
YeuChieu 1364 +12

Kiểu: Cờ úp, 2/12/2021

41 nước, 4 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ