dohuutrang 1526 +6
wakaeuro 1289 -6

Kiểu: Cờ úp, 2/12/2021

58 nước, 7 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết