wakaeuro 1283 -6
dohuutrang 1532 +6

Kiểu: Cờ úp, 2/12/2021

121 nước, 16 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua