dohuutrang 1538 +6
wakaeuro 1277 -6

Kiểu: Cờ úp, 2/12/2021

82 nước, 10 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết