Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

73 nước, 9 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ