Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2022

78 nước, 14 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết