Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2022

29 nước, 5 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua